Disclaimer

Het Groningen Chapter Holland, hierna GCH, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op  haar website. GCH behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie  naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden  aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van het GCH in in het bijzonder, behoudt het GCH zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar website.

GCH is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data,  gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van  informatie, welke op de website van het GCH beschikbaar is. De informatie op de pagina’s van GCH behoort toe aan het GCH en mag dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming van het GCHgebruikt worden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de web-master van het GCH.

Enjoy American Cruising Together